Quy đinh hướng dẫn ĐACN chuyên ngành QLTC-KT và TCC&QLT khóa 34

Quy đinh  hướng dẫn ĐACN chuyên ngành QLTC-KT và TCC&QLT khóa 34
Sinh viên tải file bên dưới để xem quy định hướng dẫn Đề án chuyên ngành QLTC-KT, TCC&QLT Khóa 34.

      Quy đinh  hướng dẫn DACN chuyên ngành QLTC-KT  khóa 34.

      Quy đinh  hướng dẫn DACN chuyên ngành TCC&QLT khóa 34

Tác giả bài viết: Võ Thanh Hào