Thông báo lịch gặp giáo viên hướng dẫn thực tập tổng hợp k35 nhóm sinh viên của cô Nguyễn Thị Kim Hiền

Thông báo lịch gặp giáo viên hướng dẫn thực tập tổng hợp k35 nhóm sinh viên của cô Nguyễn Thị Kim Hiền
Thời gian: Thứ tư ngày 16/4/2015, lúc 10h40
Địa điểm: Phòng bộ môn TC-NH.