Thông báo về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ niên chế khóa 32 trở về trước chưa tốt nghiệp

Thông báo về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ niên chế khóa 32 trở về trước chưa tốt nghiệp
Thông báo sinh viên hệ niên chế từ khóa 32 trở về trước chưa tốt nghiệp đại học :
- Sinh viên nào đã hoàn thành xong các học phần còn tích lũy mà chưa dự thi tốt nghiệp đại học phải liên hệ với khoa gấp trước ngày 16/05/2014.

Tác giả bài viết: Võ Thanh Hào