Thông báo xét kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm 2013-2014

Thông báo xét kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm 2013-2014
Để đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 1 năm 2013-2014 theo yêu cầu của Nhà trường.
Khoa TC-NH&QTKD đề nghị Ban cán sự các lớp thực hiện một số công việc như sau:

*Nộidung:

- Các lớp tiến hành xét rèn luyện theo sự hướng dẫn của Cố vấn học tập các nội dung theo mẫu được tải ở FILE dưới dây                                     

                              TẢI FILE ĐỂ XEM NỘI DUNG HƯỚNG DẪN


 - Kết quả rèn luyện của lớp phải được Cố vấn học tập thông qua.

- Kết quả rèn luyện phải được đánh vào FILE EXCEL ở trên và gửi vào địa chỉ mail: vothanhhao@fbm.edu.vn

Thời gian:

- Từ ngày có thông báo này đến hết ngày 24 tháng 03 năm 2014.

- Gửi FILE vào ngày  25 tháng 03 năm 2014.

Tác giả bài viết: Võ Thanh Hào