Thông báo thời gian ôn và thi tốt nghiệp hệ VB2 V22 năm 2015

Thông báo thời gian ôn và thi tốt nghiệp hệ VB2 V22 năm 2015
                 
                       Thông báo thời gian ôn và thi tốt nghiệp hệ VB2 V22 năm 2015